1334 18 VA Isis chantress of Aton 66.99.38 Metropolitan